Zespół ds. kontaktów z PBN

 

W dniu 6 listopada 2013 roku  w ramach KDBASP powołany został Zespół ds. kontaktów
z PBN w składzie:

 

 • Anna Grygorowicz, Gdański Uniwersytet Medyczny, koordynator Zespołu
 • Renata Birska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Dorota Buzdygan, Politechnika Krakowska
 • Maria Garczyńska, Akademia Górniczo Hutnicza
 • Anna Jańdziak,  Politechnika Opolska
 • Małgorzata Rychlik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dorota Tkaczyk, Politechnika Lubelska

 

Zespół ds. multiwyszukiwarek

13 października 2011 r. w ramach KDBASP powołany został zespół roboczy w składzie:

 1. mgr Ewa Dobrzyńska-Lankosz – Biblioteka Główna AGH – koordynacja
 2. mgr Izabela Gajda – Biblioteka Politechniki Łódzkiej
 3. dr Henryk Hollender – Biblioteka Uczelni Łazarskiego,
 4. mgr Anna Jańdziak – Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej
 5. mgr Anna Pełka – Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
 6. mgr Marta Sadowska-Hinc – Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
 7. mgr Danuta Turecka – Biblioteka Główna AGH

Zadania zespołu:

 • Opracowanie zestawienia, które zawierałoby materiał porównawczy, obejmujący:
 • możliwości danego oprogramowania,
 • mechanizmu pobierania przez oprogramowanie danych przy tworzeniu odpowiedzi na zadane pytanie (jeden indeks czy konektory) (co ma wpływ na efektywność wyszukiwania),
 • współpraca z HAN-em lub innym podobnym programem,
 • możliwość wyszukiwania wg języka oryginału niezależnie od tego, w jakim języku sporządzone są opisy bibliograficzne w danej bazie,
 • sposób konstruowania kosztorysu,
 • koszty,

itp.

i odpowiadało na pytania:

 • czy przy wyświetlaniu wyników wyszukiwania stosowane są jakieś preferencje,
 • czy multiwyszukiwarka stosuje pozycjonowanie (w wyniku wyszukiwania najpierw na liście ukazują się rekordy z własnych baz danej firmy).

Wyniki pracy zespołu

Zespół ds. punktacji

14 marca 2011 r. w ramach KDBASP powołany został zespół roboczy w składzie:

 1. mgr Lidia Derfert-Wolf – Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
 2. mgr Ewa Dobrzyńska-Lankosz – Biblioteka Główna AGH
 3. mgr Maria Garczyńska – Biblioteka Główna AGH
 4. mgr inż. Anna Grygorowicz – Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – kierownik zespołu
 5. mgr Anna Komperda – Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej
 6. dr Joanna Słomkowska – Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
 7. mgr Małgorzata Waga – Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie uwag do dotychczasowych kryteriów, na podstawie których dokonywana była ocena jednostek.
W konsekwencji niejasnych kryteriów, w tym publikowania kilka razy w roku list czasopism z różną punktacją, powstawała możliwość niespójnej interpretacji przepisów. Stwarzało to duże problemy osobom opracowującym analizy bibliometryczne na potrzeby:

 • okresowej oceny jednostek naukowych poszczególnych uczelni dokonywanej przez MNiSW,
 • postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora dla Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni oraz
 • indywidualnej oceny poszczególnych pracowników nauki przy wnioskowaniu o środki na realizację działalności naukowo-badawczej.

Zespół StatEL

W styczniu 2011 r. na wniosek Rady Wykonawczej KDBASP oraz Zespołu ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych powołany został zespół roboczy w składzie:

 1. mgr Lidia Derfert-Wolf – Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy – kierownik zespołu
 2. mgr Urszula Cieraszewska – Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 3. mgr Helena Juszczyk – Biblioteka Politechniki Krakowskiej
 4. mgr Michał Kordek – Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
 5. mgr Mirosława Modrzewska – Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 6. mgr Elżbieta Mroczek – Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
 7. mgr Michał Pijewski – Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
 8. mgr Iwona Socik – Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
 9. dr Paulina Studzińska-Jaksim – Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 10. dr Gabriela Waliszewska – Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Celem prac zespołu jest wypracowanie modelu obliczania liczby prenumerowanych przez poszczególne instytucje czasopism elektronicznych, który przy sporządzaniu statystyk eliminowałby wielokrotne liczenie tych samych tytułów czasopism występujących w różnych serwisach.

Zespół ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych

Projekt „Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce” (AFBN) służy wszystkim bibliotekom naukowym do wypełniania ankiet i wniesienia tym samym wkładu w wypracowanie standardów/wzorców funkcjonowania. Projekt AFBN realizowany jest od 2001 r.

Skład zespołu:

 1. mgr Lidia Derfert-Wolf – Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
 2. mgr Ewa Dobrzyńska-Lankosz – Biblioteka Główna AGH
 3. mgr Barbara Dybicz – Główna Biblioteka Komunikacyjna w Warszawie
 4. dr hab. Mirosław Górny – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 5. mgr Marek Górski – Biblioteka Politechniki Krakowskiej
 6. dr hab. Artur Jazdon – Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu – kierownik zespołu
 7. mgr Aureliusz Potempa – Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 8. dr Maria Sidor – Biblioteka Wyższej Szkoły Biznesu – NLU w Nowym Sączu

Zespół ds. opracowania ramowych wymagań kwalifikacyjnych
dla bibliotekarzy dyplomowanych
i dyplomowanych pracowników informacji naukowej
i dokumentacji

1.10.2012 powołany został zespół w składzie:

 1. mgr Ewa Dobrzyńska-Lankosz – Biblioteka Główna AGH
 2. mgr Marek Górski – Biblioteka Politechniki Krakowskiej
 3. dr hab. Artur Jazdon – Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
 4. mgr Ewa Kobierska-Maciuszko – Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
 5. mgr Irena Kujawska – Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
 6. dr Stanisław Skórka – Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Zadaniem Zespołu będzie opracowanie ramowych wymagań kwalifikacyjnych dla bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników informacji naukowej i dokumentacji i przedłożenie ich KRASP w celu zalecenia ich stosowania w poszczególnych szkołach akademickich.

Wyniki pracy zespołu.

Zespół ds. opracowania e-książek

3.10.2012 powołany został zespół w składzie:

 1. mgr Łukasz Bejnar – Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej
 2. mgr Bartłomiej Duda – Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 3. mgr Maria Garczyńska – Biblioteka Główna AGH – koordynator
 4. mgr Alicja Prokopowicz – Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
 5. mgr Katarzyna Regulska – Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 6. mgr Magdalena Rowińska – Centrum NUKAT
 7. mgr Anna Rutkowska – Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
 8. dr Wojciech Sachwanowicz – Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
 9. mgr Jolanta Sobielga – Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej
 10. mgr Małgorzata Wornbard – Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Zadaniem Zespołu jest opracowanie wykazu e-książek otrzymywanych w ramach licencji na tzw. wieczyste użytkowanie (np. kolekcja Springera) oraz zasad podziału tytułów pomiędzy biblioteki akademickie w celu ich skatalogowania w NUKAT (do pobrania do katalogów lokalnych).

Wyniki pracy zespołu.